( مدير انجمن )

كاربراني كه بعد از دستيار مدير بودن در بخش مربوطه خود مدير انجمن مي شوند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر انجمنmahdiyar 1389 جمعه 22 اسفند 1393, 6:27 am
مدیر انجمنSePeHr007 397 جمعه 22 اسفند 1393, 4:51 pm
مدیر انجمنhadi-tabriz 804 یک شنبه 24 اسفند 1393, 10:49 am