مشاورين انجمن

كاربري كه در صورت كمك به كاربران و همچنين داشتن فعاليت مفيد در ديگر بخش ها به اين رتبه ارتقا پيدا مي كند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مشاورین انجمنCancer 76 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 6:36 pm
مشاورین انجمنutshop 224 یک شنبه 2 اسفند 1394, 5:05 pm