( معاون مدير كل )

كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا نظارت كامل بر انجمن و رسيدگي به مشكلات در نبود ديگر مديران را بر عهده دارد. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازنام کاربری پست وب سایت تاریخ عضویت
فعلا کاربری عضو این گروه نمیباشد.