( مدير ارشد انجمن )

كاربراني كه بعد از مدير انجمن بودن به اين رتبه ارتقا پيدا مي كنند و از مسئوليت قبلي خارج و نظارت كامل بر انجمن را خواهند داشت. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر ارشد انجمنMehdi [email protected] 353 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:20 pm
مدیر ارشد انجمنSmart English 939 جمعه 22 اسفند 1393, 4:31 am
مدیر ارشد انجمنnooramir 42 دو شنبه 25 اسفند 1393, 9:20 pm
مدیر ارشد انجمنsobhannew 9 جمعه 29 اسفند 1393, 10:52 am