[ مترجم قالب ]

كاربراني كه براي كاني وب قالب ترجمه و از پایه کدنویسی می کنند، كه بعد از 4 قالب اين مقام داده مي شود و كيفيت قالب در حد عالي باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر ارشد انجمنMehdi [email protected] 353 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 7:20 pm
مترجم قالبuspic2 31 جمعه 22 اسفند 1393, 10:04 am
مترجم قالبAli-m 46   یک شنبه 24 اسفند 1393, 10:06 am
مدیر انجمنhadi-tabriz 804 یک شنبه 24 اسفند 1393, 10:49 am
مترجم قالبTSHARK 105 سه شنبه 12 خرداد 1394, 2:44 pm