( ناظر انجمن )

كاربراني كه مديران لايق بدانند داده مي شود تا نظارت كامل به انجمن داشته و مانع بي نظمي در انجمن شود. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
ناظر انجمنamin1606 660 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 11:11 pm
ناظر انجمنKurdBoy 66   جمعه 22 اسفند 1393, 9:49 am
مدیر انجمنSePeHr007 397 جمعه 22 اسفند 1393, 4:51 pm