كاربر اخراجي

به كاربراني كه قوانين انجمن كاني وب را رعايت نكنند همراه با محروميت مدت دار يا دائمي داده مي شود. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
كاربر اخراجيegol 0 یک شنبه 9 اردیبهشت 1397, 8:35 am
كاربر اخراجيnasimnami145 0 شنبه 15 اردیبهشت 1397, 11:50 am
كاربر اخراجيhemolz 0 شنبه 22 اردیبهشت 1397, 5:27 am
كاربر اخراجيشیرپوینتک 0 یک شنبه 23 اردیبهشت 1397, 11:43 am
كاربر اخراجيshadi73 0   شنبه 29 اردیبهشت 1397, 11:30 am