[ گرافیست معمولی ]

كاربراني كه براي كاربران طرح گرافيكي بزنند بعد از 30 طرح اين مقام داده مي شود و كيفيت طرح در حد متوسط باشد. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازاعضای گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
گرافیست معمولیmavad-iran 31 یک شنبه 15 فروردین 1395, 8:25 am