( مدير كل پشتيباني )

كاربراني كه بعد از معاون مدير كل بودن به اين رتبه ارتقا پيدا مي كنند و مسئوليت قبلي را نيز دارند. در كنار اين رتبه مي توانند مقام ديگري نيز داشته باشند. این گروه فقط با دعوت نامه از طرف رهبر گروه قابل دسترسی است.

امتیازرهبر گروه پست وب سایت تاریخ عضویت
مدیر کل پشتيبانيposhtiban 1203 پنج شنبه 21 اسفند 1393, 4:46 pm